Juunist laieneb “Tööta ja õpi!” programmi kaudu koolitusi saavate töötajate hulk

Alates 1. juunist laieneb töötajate ring, kel on võimalik „Tööta ja õpi!“ programmi toel saada tasemeõppes osalemise toetust ja tööturukoolitust. Tööandjad saavad võimaluse taotleda koolitustoetust töötajate eesti keele oskuse parandamiseks.

Valitsus kiitis heaks Tööhõiveprogramm 2017-2020 määruse eelnõu, millega antakse lisaks töölepingu alusel töötajale ja avalikule teenistujale ka töövõtu,- käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud lepingu alusel töötavale inimesele õigus saada tasemeõppes osalemise toetust ja tööturukoolitust. Võlaõiguslike lepingutega töötavate inimeste arv, kes võivad edaspidi tööturukoolitust saada on umbes 3500 inimest. Tasemeõppe toetuse saajate sihtrühma lisandub seeläbi 9000 inimest.

Kehtiva määruse alusel peab tööturukoolitusel osalemiseks muuhulgas olema töötaja sissetulek väiksem mediaanpalgast (alla 9588 euro eelmisel kalendriaastal ehk alla 799 euro kuus), muudatuse jõustumisel tõuseb sissetulekupiir eelneva kalendriaasta kolmanda  kvartali Eesti keskmise brutokuupalgani Statistikaameti avaldatud andmete alusel (alla 14 412 euro ehk alla 1201 euro kuus). Sissetuleku piiri tõstmisega keskmise palgani kasvab töötajate arv, kel on õigus tööturukoolitusel osaleda 60 000 inimese võrra.

Eesti keele koolituse kvaliteedi tagamiseks saavad edaspidi nii töötud kui töötajad osaleda tööturukoolitusel koolituskaardi alusel vaid juhul kui koolitus valmistab ette tasemeeksami sooritamiseks või A1 ehk keelekasutuse madalaima astme omandamiseks. Samas avardatakse eesti keele õppe võimalusi, andes tööandjale õiguse taotleda koolitustoetust ka töötajate eesti keele oskuse arendamiseks. Kehtiva THP kohaselt saab tööandja koolitustoetust taotleda vaid töötajate värbamiseks või töötajate oskuste arendamiseks toetamaks nende kohanemist tööelus toimuvate muutustega (sh töötaja töötamise jätkamiseks tööandja majandustegevuse ümberkorraldamisel, uue tehnoloogia kasutuselevõtmisel või kvalifikatsiooninõuete uuenemisel).

Eelnõu koostamisel on tuginetud töötukassa nõukogu liikmete, sealhulgas Vabariigi Valitsuse esindajate, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Teenistujate Ametiliitude Organisatsiooni TALO ja Eesti Tööandjate Keskliidu esindajate ettepanekutele.

tööta ja õpi

Kategooria: