OMIS õppekeskuse õppekorralduse alused

1.          Üldsätted

1.1.     Omis Õppekeskus (registrikood 10073454) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2.     Omis Õppekeskus on täiskasvanute koolitusasutus, mis korraldab täienduskoolitusi.

1.3.     Õppetöö toimub aadressitel Aedvilja 1 ja Narva mnt.7D Tallinn.

1.4.     Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5.     Koolitused toimuvad enamasti grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.6.     asjaajamiskeel on eesti keel, õppekeel eesti ja vene keel

1.7.     Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:

1.7.1. õppekava nimetus, õppekavarühm, õpiväljundid;

1.7.2. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

1.7.3. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

1.7.4. õppe sisu;

1.7.5. õppekeskkonna kirjeldus;

1.7.6. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

1.7.7. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

1.7.8. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2.          Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1.  Omis Õppekeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

3.          Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1. Koolitusele registreerumine

3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (www.omis.ee), e-posti teel (omis@omis.ee) või telefoni teel  (+372 56 911 250). Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot Omis Õppekeskus  kontaktisikult, kelle kontaktid on veebilehe igal koolitust tutvustaval sisulehel.

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine

3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.

3.2.3.  Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

3.2.4  Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse edasilükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest või edasi lükkumisest viivitamatult. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

4.           Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on Omis Õppekeskus poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.

4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.

5.           Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1. Koolitus loetakse läbituks, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 80% ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö jms).

5.2 Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.

5.3 Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku.

6.           Koolituse eest tasumine

6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

6.1.1. Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.

6.2. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

6.3. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

6.4. koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest maksjal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26.

7.           Koolitusest loobumine ja õppetasu tagastamine

7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada  Omis Õppekeskus kontaktisikut telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee

7.2. Osaliselt tagastatakse õppetasu kui osaleja teavitab loobumisest mitte hiljem kui 14 päeva enne koolituse algust ja kui on tehtud eelnevaid kulutusi (ostetud materjale, jms.)

7.3. Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel, koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

7.4. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

8.           Koolituse katkestamine

8.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

9.           Õppija õigused ja kohustused

9.1. Õppijal on õigus:

9.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav kursus;

9.1.2. nõuda kvaliteetset koolitust;

9.1.3. saada teavet Omis Õppekeskus õppekorralduse ja õppekava kohta;

9.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist Omis Õppekeskus süül ära jäänud koolituse eest;

9.1.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

9.1.6. saada kursuse lõpus kursusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

9.2. Õppija on kohustatud:

9.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;

9.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;

9.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

10.           Lektorite kvalifikatsiooninõuded

10.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

11.           Vaidluste lahendamise kord

11.1. Omis Õppekeskus  ja Õppija/Töötaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.