OMIS OÜ TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

1.     Üldsätted

1.1.  Omis OÜ (edaspidi Omis Õppekeskus), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

1.2.  Koolituskeskus pakub täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

2.     Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1.  Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

2.2.  Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

2.3.  Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

2.4.  Õppekeskus viib läbi koolitusi õppeklassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Õppeklass on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga. Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi. Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.  Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest , kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. Õppeprotsessis kasutatakse Windows 10 operatsiooni süsteeme ning MS Office 2013, Office 365, MS Office 2016 ja  Adobe Creative Cloud  täispakett-aastase kasutusõigusega.

2.5.  Õppekeskuse  koolitustel on õppematerjalid paberkandjal ja/või elektrooniliselt. . Igale osalejale antakse tasuta personaalne mälupulk 8GB, mis  sisaldab loengumaterjale ja harjutusi. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Õppematerjalid hinna sees. Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.  Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt või kodulehelt www.omis.ee. Kasutatavad meetodid: interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod

2.6.  Koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1.  Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

3.2.  Lektor esitab Omis Õppekeskuse juhatajale peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandus ettepanekute kohta.

3.3.  Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendus ettepanekud lektorile.

4.     Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

4.1.  Omis Õppekeskus küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandus ettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt. Saadud tagasisidet analüüsime ning kasutame selleks, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid koolitusi.